College Of Engineering
서울공대 이야기

교수님 소개

2004.06.22 11:30

lee496 조회 수:10006

 

교수님 소개


   교수진

교  수    김 효 철      hkim@gong.snu.ac.kr

                       선박 저항 추진론   http://snuttlab.snu.ac.kr

교  수    배 광 준      kjbai@snu.ac.kr

                       수치유체역학       http://nshl.snu.ac.kr

교  수    양 영 순      ysyang@gong.snu.ac.kr

                                신뢰성공학         http://insdel.snu.ac.kr

교  수    이 규 열      kylee@plaza.snu.ac.kr

                        전산선박설계       http://asdal.snu.ac.kr/

교  수    이 기 표      kprhee@plaza.snu.ac.kr

                       선박조종 및 자동제어이론 http://scl.snu.ac.kr

교  수    장 창 두      cdjang@snu.ac.kr

                       전산선박구조설계 http://gong.snu.ac.kr/~camsdam  

교  수    최 항 순      hschoi@plaza.snu.ac.kr

                       해양공학            http://oceanpow.snu.ac.kr

부교수    서 정 천      jungsuh@gong.snu.ac.kr

                            선박 추진기 해석 http://propeller.snu.ac.kr

부교수    신 종 계      jgshin@snu.ac.kr

                            선박생산공학         http://casper.snu.ac.kr

부교수    성 우 제      wseong@snu.ac.kr

                            수중음향학            http://uwal.snu.ac.kr

조교수    조 선 호      shcho@gong.snu.ac.kr

                        구조최적설계       http://gong.snu.ac.kr/~shcho

조교수    홍 석 윤      syhong@gong.snu.ac.kr

                        소음 진동 제어      http://gong.snu.ac.kr/~snovil


Login
College of Engineering Seoul National University
XE Login